Treść strony

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO TURYSTYKI


ZARZĄDZENIE NR 4/2014
Dyrektora Parku Narodowego „Ujście
Warty"
z dnia 25.02.2014 r.

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki

Na podstawie: art. 8e ust. 1, art.12, art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2014 – 2018, zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Uprawianie turystyki na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”, zwanego dalej Parkiem dozwolone jest w okresie całego roku.

2.    Przebywanie na terenie Parku jest dozwolone od świtu do zmierzchu, z wyjątkiem określonym w §1pkt. 3.

3.    Przebywanie na terenie Parku po zmierzchu dozwolone jest osobom uprawnionym do wykonywania amatorskiego połowu ryb zgodnie z zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 24.02.2014 roku Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia Parku do amatorskiego połowu ryb.

4.    Osoby wymienione w pkt. 3 mogą poruszać się po zmierzchu (zgodnie z zasadami określonymi w § 3),wyłącznie po drogach prowadzących do łowisk tj.:

Obwód Ochronny Słońsk:

-      droga prowadząca od Mostu Kłopotowo do Warty.

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

-      Kamieńska Grobla,

-      Dąbroszyńska Droga,

-      Wał Północny.

§ 2

W szczególnych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku lub potrzeb ochrony przyrody, Dyrektor, może wprowadzić zakaz uprawiania turystyki na całym lub wybranym obszarze Parku.

§ 3

1. Udostępnia się następujące drogi w granicach Parku:

a.  Drogi udostępnione do ruchu samochodowego (pojazdy do 3,5 t):

Obwód Ochronny Słońsk:

-      Kłopotowo Most – Warta,

-      Droga Topolowa od granicy Parku do miejsca postojowego na II Górce.

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

-      Dąbroszyńska Droga (od granic Parku do Śluzy),

-      Kamieńska Grobla (droga z Kamienia Małego do Warty),

-      Żółta Droga na odcinku: Kamieńska Grobla – Witnica,

-      Droga dojazdowa do parkingu przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica.

Obwód Ochronny Chyrzyno:

-      droga dojazdowa do parkingu „Wysokie Napięcie”.

b. Ponadto motorowerami można wjeżdżać na niżej wymienione drogi:

Obwód Ochronny Słońsk:

-      Droga Topolowa – Postomia,

-      Wojskowy Most – Warta,

-      Ownicki Most – Warta.

c. Do ruchu pieszego i rowerowego wyznacza się drogi wymienione w pkt. a, b oraz:

Obwód Ochronny Słońsk:

-      ścieżkę przyrodniczą „Ptasim szlakiem” tzw. Betonka, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 150 osób,

-      Droga Skośna,

-      Droga przez Górki,

-      II Most – III Most,

-      Ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż lewego brzegu Postomi,

-      Ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty (od 14 kmw górę rzeki do granic Parku).

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

-      ścieżkę przyrodniczą „Na dwóch kółkach przez Polder Północny”, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 100 osób,

-      utwardzone drogi między Kanałem Maszówek a Wałem Północnym,

-      Krześniczkowa Droga (droga od Krześniczki do Bobrowej Drogi),

-      Żółta Droga na odcinku od Krześniczkowej Drogi do Kamieńskiej Grobli,

-      Mościczkowa Droga (droga od Mościczek do Żółtej Drogi),

-      Krzyżowa Droga,

-      ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż prawego brzegu rzeki Warty,

-      droga Śluza – Warta,

-      Wał Północny (na zasadach określonych w pkt. 2 §3).

Obwód Ochronny Chyrzyno:

-      ścieżkę przyrodniczą „Mokradła”, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 50 osób,

-      drogi prowadzące od mostków (Parking, Żabczyn, Słowik, Strefa) położonych na Kanale Czerwonym (wzdłuż  drogi nr 22 relacji Kostrzyn – Słońsk) do Postomi, w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia,

-      ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż lewego brzegu Postomi.

d) Do ruchu pieszego udostępnia się, oprócz dróg wymienionych powyżej, następujące drogi:

Obwód Ochronny Słońsk:

-      Betonka – wał Królewskiej Wyspy (wstęp wyłącznie z pracownikiem Parku, w grupach do 10 osób, wiek powyżej 7 lat).

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

-      ścieżkę przyrodniczą „Olszynki”, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 50 osób.

2. Droga na wale przeciwpowodziowym na prawym brzegu rzeki Warty (tzw. Wał Północny), znajdująca się w zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych jest udostępniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zabrania się przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno (art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne), z wyjątkiem ruchu rowerowego (Decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8.01.2013 r.

3. Wstęp lub wjazd na pozostałe drogi, jak również inny niż podany wyżej sposób udostępnienia dróg, jest zabroniony.

§ 4

1. Turystykę wodną można uprawiać:

-      na rzece Warcie,

-      na Starej Warcie (Kanał Maszówek) można uprawiać turystykę kajakową; w spływie może uczestniczyć nie więcej niż 20 osób jednocześnie; spływy należy zgłaszać w siedzibie Parku lub u konserwatora O.O. Polder Północny – Witnica,

-      na odcinku od ujścia Postomi do wysokości Wyspy Somera dopuszcza się turystykę żaglową (łodzie o długości do 8m, bez napędu silnikowego) i kajakową, od świtu do zmierzchu, w okresie od 15 lipca do 30 września.

2. Uprawianie turystyki wodnej na pozostałych wodach Parku jest zabronione.

§ 5

1. Wstęp lub wjazd na wymienione w § 3 drogi możliwy jest po ustąpieniu z nich wody.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Parku może wyrazić zgodę na wjazd lub wejście turystów na inne drogi określając termin i zasadę poruszania się po nich.

3. Wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących do obserwacji zwierząt i ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.

§ 6

1. Na terenie O.O. Słońsk i O.O. Chyrzyno obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

2. Na terenie O.O. Polder Północny - Witnica obowiązuje zakaz puszczania psów luzem.

3. Zakazy wymienione w punktach 1 i 2 nie dotyczą psów pasterskich na obszarach, na których zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

§ 7

1.    Rozpalanie ognisk jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach:

-      miejsce na ognisko przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie,

-      miejsce na ognisko przy wiacie „Niwka”,

-      miejsce na ognisko przy wiacie „Dąbroszyńskiej”,

-      miejsce na ognisko przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica.

2.    Na terenie Parku zabrania się wycinania drzew i gałęzi oraz zbierania drewna, dlatego drewno na ognisko trzeba przywieźć ze sobą. Nakaz ten nie dotyczy miejsca na ognisko przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie, ponieważ miejsce udostępnione jest odpłatnie i drewno jest przygotowane.

3.    W przypadku dużego zagrożenia pożarowego Dyrektor Parku jest upoważniony do wydania zakazu rozpalania ognisk na całym terenie Parku.

 

§ 8

Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach:

-      parking przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie.

Obwód Ochronny Chyrzyno:

-      parking „Wysokie napięcie”.

Obwód Ochronny Słońsk:

-      parking przy wieży widokowej „Czarnowska Górka”,

-      parking przy wieży widokowej „II Górka”,

-      parking przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”,

-      parking „Grusza” (Czaplin).

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

-      parking przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”,

-      parking przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica.

§ 9

1. Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób zobowiązane są do zgłaszania pobytu na terenie Parku w siedzibie dyrekcji w Chyrzynie lub konserwatorom odpowiednich obwodów ochronnych.

2. Organizowanie na terenie Parku imprez rekreacyjno-sportowych (np. plenerów fotograficznych, zawodów wędkarskich, rajdów) wymaga zgody Dyrektora Parku.

§ 10

Fotografowanie, nagrywanie, filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.

§ 11

Zasady udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb są określone w odrębnym Zarządzeniu

§ 12

Wysokość opłat za zajęcia edukacyjne, udostępnianie Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego obiektów, wydawnictwa, licencje do amatorskiego połowu ryb, kopiowanie dokumentów, określone są w odrębnym Zarządzeniu.

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.02.2014 r.

 

 

 

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”

Konrad Wypychowski

drukuj (ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO TURYSTYKI )

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2758028
osobą na stronie