Treść strony

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO TURYSTYKI

ZARZĄDZENIE

 DYREKTORA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

NR 15/2020

Z dnia 1 lipca 2020 r.

Zmieniające zarządzenie nr 7/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

 

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych

 

 

Na podstawie: art. 8e ust. 1, art.12, art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019-2020, zarządza się co następuje:

§ 1

 

 1. Uprawianie turystyki na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”, zwanego dalej Parkiem dozwolone jest w okresie całego roku.
 2. Przebywanie na terenie Parku jest dozwolone od świtu do zmierzchu, z wyjątkiem określonym w § 1 pkt. 3. 1 pkt. 3.
 3. Przebywanie na terenie Parku po zmierzchu dozwolone jest osobom uprawnionym do wykonywania amatorskiego połowu ryb zgodnie z obowiązującym zarządzeniem  Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia Parku do amatorskiego połowu ryb.
 4. Osoby wymienione w pkt. 3 mogą poruszać się po zmierzchu (zgodnie z zasadami określonymi w § 3), wyłącznie po drogach prowadzących do łowisk tj.:

 

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

 • Kamieńska Grobla (od granic Parku do Niwki)
 • Dąbroszyńska Droga (od granic Parku do Śluzy) ,

 

 

 

§ 2

 

Na terenie Parku obowiązują znaki graficzne tzw. piktogramy, które informują o zasadach udostępniania parku. Piktogramy znajdują się w załączniku do zarządzenia.

 

§ 3

 

W szczególnych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku lub potrzeb ochrony przyrody, Dyrektor, może wprowadzić zakaz uprawiania turystyki na całym lub wybranym obszarze Parku.

 

§ 4

 

1. Udostępnia się następujące drogi w granicach Parku:

 

a.  Do ruchu samochodowego udostępnia się niżej wymienione drogi (samochody do 3,5 t):

 

Obwód Ochronny Słońsk:

 

- Droga Topolowa od granicy Parku do miejsca postojowego na II Górce.

 

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

 

- Dąbroszyńska Droga (od granicy Parku do Śluzy),

- Kamieńska Grobla (od granicy Parku do Niwki)

- Żółta Droga (od granicy Parku do Kamieńskiej Grobli)

- droga dojazdowa do miejsca postojowego obok „Wiaty przy promie”.

 

Obwód Ochronny Chyrzyno:

- droga dojazdowa do miejsca postojowego „Wysokie Napięcie”.

 

b. Do jazdy motorowerami udostępnia się drogi wymienione w punkcie a oraz:

 

Obwód Ochronny Słońsk:

- Droga Za Stacją (od II Górki do Postomi)

 

c. Do ruchu pieszego i rowerowego wyznacza się drogi wymienione w pkt. a, b oraz:

 

Obwód Ochronny Słońsk:

 • Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” tzw. Betonka, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 150 osób,
 • Droga Skośna na odcinku Betonka-droga od I Górki – od 16 czerwca do 31 grudnia
 • Droga od I Górki – od 16 czerwca do 31 grudnia
 • II Most – III Most w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia,
 • lewy brzeg Postomi w granicach Parku w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia,
 • lewy brzeg Warty od 13 km w górę rzeki do granic Parku w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia.
 • Droga przez Górki od granicy Parku do miejsca odpoczynkowego na II Górce.

 

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

 • Ścieżka przyrodnicza „Na dwóch kółkach przez Polder Północny”, przy czym jednocześnie  na ścieżce może przebywać maksymalnie 100 osób,
 • ścieżka przyrodnicza „Olszynki”, ale po drewnianych kładkach rower należy prowadzić. Na ścieżce może przebywać maksymalnie 50 osób
 • Ścieżkę spacerową „Torfianka”, ale po drewnianych kładkach rower należy prowadzić.  Na ścieżce może przebywać maksymalnie 50 osób.
 • Bobrowa Droga od granic Parku do Kamieńskiej Grobli
 • Poprzeczna Zachodnia
 • Droga Środkowa
 • Krześniczkowa Droga (od granicy Parku do Bobrowej Drogi),
 • Żółta Droga (od Krześniczkowej Drogi do Kamieńskiej Grobli)
 • Mościczkowa Droga (od granicy Parku do Żółtej Drogi),
 • Krzyżowa Droga (od granicy Parku do Żółtej Drogi)
 • Prawy brzeg Warty,
 • ścieżka Śluza – Warta.  

 

Obwód Ochronny Chyrzyno:

 

 • Ścieżka od miejsca postojowego „Wysokie Napięcie” do Postomi
 • ścieżka przyrodnicza „Mokradła”, przy czym jednocześnie na ścieżce może przebywać maksymalnie 50 osób,
 • drogi i ścieżki prowadzące od mostków (Parking, Żabczyn, Słowik, Strefa) położonych na Kanale Czerwonym (wzdłuż  drogi nr 22 relacji Kostrzyn – Słońsk) do Postomi, w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia,
 • lewy brzeg Postomi – w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia

 

 

 1. Wstęp lub wjazd na pozostałe drogi, jak również inny niż podany wyżej sposób udostępnienia dróg, jest zabroniony.

 

§ 4

 

 1. Turystykę wodną można uprawiać:

 

 • na rzece Warcie, zgodnie z przepisami Ustawy o żegludze śródlądowej
 • na Starej Warcie (Kanał Maszówek) można uprawiać turystykę kajakową; w spływie może uczestniczyć nie więcej niż 20 osób jednocześnie; spływy należy zgłaszać w siedzibie Parku lub u konserwatora O.O. Polder Północny – Witnica
 • na odcinku od ujścia Postomi do wysokości Wyspy Somera dopuszcza się turystykę żaglową (łodzie o długości do 8m, bez napędu silnikowego) i kajakową, od świtu do zmierzchu, w okresie od 15 lipca do 30 września.
 1. Uprawianie turystyki wodnej na pozostałych wodach Parku jest zabronione.

 

§ 5

 

 1. Wstęp lub wjazd na wymienione w § 3 drogi możliwy jest po ustąpieniu z nich wody.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Parku może wyrazić zgodę na wjazd lub wejście turystów na inne drogi określając termin i zasadę poruszania się po nich.
 3. Wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących do obserwacji zwierząt i ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.

 

§ 6

 

 1. Na terenie O.O. Słońsk i O.O. Chyrzyno obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
 2. Na terenie O.O. Polder Północny - Witnica obowiązuje zakaz puszczania psów luzem.
 3. Zakazy wymienione w punktach 1 i 2 nie dotyczą psów pasterskich na obszarach, na których zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

 

§ 7

 

 1. Rozpalanie ognisk oraz grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Miejsce to oznaczone jest odpowiednim piktogramem:
 • siedziba Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie,
 • Niwka,
 •  Wiata Dąbroszyńska,
 •  Wiata przy promie.

 

 1. Na terenie Parku zabrania się wycinania drzew i gałęzi oraz zbierania drewna, dlatego drewno na ognisko trzeba przywieźć ze sobą. Nakaz ten nie dotyczy miejsca na ognisko przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie, ponieważ miejsce udostępnione jest odpłatnie i drewno jest przygotowane.
 2. W przypadku dużego zagrożenia pożarowego Dyrektor Parku jest upoważniony do wydania zakazu rozpalania ognisk na całym terenie Parku.

 

§ 8

 

Postój pojazdów jest dozwolony wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Miejsce to oznaczone jest odpowiednim piktogramem:

 

 • siedziba Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie.

 

Obwód Ochronny Chyrzyno:

 • Wysokie napięcie.

 

Obwód Ochronny Słońsk:

 

 • Czarnowska Górka,
 • Most Wysokińskiego (początek ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem”,
 • Grusza
 • II Górka

 

Obwód Ochronny Polder Północny - Witnica:

 • Wieża „Olszynki”,
 • Wiata przy promie .
 • Niwka
 • Śluza

 

§ 9

 

 1. Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób zobowiązane są do zgłaszania pobytu na terenie Parku w siedzibie dyrekcji w Chyrzynie lub konserwatorom odpowiednich obwodów ochronnych.
 2. Organizowanie na terenie Parku imprez rekreacyjno-sportowych (np. plenerów fotograficznych, zawodów wędkarskich, rajdów) wymaga zgody Dyrektora Parku.

 

§ 10

 

Fotografowanie, nagrywanie, filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.

 

§ 11

 

Zasady udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb są określone w odrębnym Zarządzeniu.

§ 12

 

Wysokość opłat za zajęcia edukacyjne, udostępnianie Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego obiektów, wydawnictwa, licencje do amatorskiego połowu ryb, kopiowanie dokumentów, określone są w odrębnym Zarządzeniu.

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020 r.

 

 

 

 

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”

Konrad Wypychowski

drukuj (ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO TURYSTYKI)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180013
osobą na stronie