Treść strony

NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w granicach Unii Europejskiej. Celem utworzenia Natury 2000 jest zapewnienie różnorodności biologicznej tych obszarów, poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
W skład Europejskiej Sieci Natura 2000 wchodzą dwa rodzaje obszarów powoływanych niezależnie od siebie:
Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej".
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", która wskazuje ważne w skali europejskiej gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk przyrodniczych:
• dla których państwa członkowskie zobowiązane są powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000);
• które państwa członkowskie zobowiązane są chronić przez ścisłą ochronę gatunkową,;
• które są przedmiotem zainteresowania Unii podlegając gospodarczemu użytkowaniu, które jednak może wymagać kontroli.
Oba te akty prawne stanowią podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody. Dyrektywy są wiążące dla wszystkich państw Unii Europejskiej, które muszą wprowadzić jej postanowienia do prawa krajowego.
Objęcie danego obszaru formą ochrony, jaką jest Natura 2000 nie oznacza wyłącznie zakazów i nakazów. Jest to forma ochrony, zezwalająca na rozwój gospodarczy i inwestycje, pod warunkiem udowodnienia, że nie będą one miały znaczącego negatywnego wpływu na podmioty ochrony. Na obszarach Natura 2000 nie zabrania się zbioru grzybów, wędkowania, palenia ognisk, wstępu do lasów itd. Jest to forma przyjazna człowiekowi, która pozwala na pogodzenie ochrony przyrody z gospodarką człowieka (oczywiście inaczej wygląda sytuacja z ograniczeniami w użytkowaniu, gdy na  terenie obszaru Natura 2000 występują inne formy ochrony, np. rezerwat czy park narodowy).

Park Narodowy „Ujście Warty” leży w środku obszaru Natury 2000 Ujście Warty o kodzie PLC 080001 (oznacza to, iż jest to obszar zarówno OSO jak i SOO, czyli „ptasi” i „siedliskowy”), o powierzchni 33297 ha. Został on utworzony w 2004 roku. Na obszarze Natura 2000 Ujście Warty występuje ok. 78 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego 40 to lęgowe. Dla wielu z nich Park jest ważną ostoją o randze krajowej i europejskiej, np. dla kropiatki, rybitwy rzecznej i czarnej, derkacza czy wodniczki, a większość tych populacji gnieździ się na terenie PN „Ujście Warty” (ptakI PNUW).
Można też tu znaleźć kilka gatunków „naturowych” ssaków, na przykład nietoperzy (nocek duży czy mopek, które wybierają forty w okolicy Kostrzyna nad Odrą jako miejsce hibernacji, jak również ryb, bezkręgowców, roślin. Więcej szczegółów znaleźć można w Standardowym Formularzu Danych (SDF), jaki tworzy się dla każdego obszaru „naturowego”.

Powierzchnia Natury 2000 Ujście Warty obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z fragmentem doliny Odry (mapa). Znajduje się tu szereg naturalnych odnóg rzeki i sztucznie utworzonych rezerwuarów wody, z licznymi starymi kanałami odwadniającymi, oraz okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami.
Miejscami rosną zarośla wikliny i lasy łęgowe. Charakter roślinności występującej w ostoi jest uzależniony od intensywności zalewów.

Poza obszarem zalewowym, w ostoi znajdują się także użytkowane łąki i pola orne, jak również płaty cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych na krawędzi pradoliny (koło Owczar i Pamięcina).

Poza Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, na terenie "naszego obszaru naturowego" występują następujące formy ochrony:
• Rezerwat przyrody „Lemierzyce” (3,3 ha)
• Rezerwat przyrody „Pamięcin” (11 ha)
• Rezerwat przyrody „Dolina Postomi” (68,65 ha )
• Park Krajobrazowy „Ujście Warty” (28.487,8 ha)
• Obszary Chronionego Krajobrazu: IV OCK woj. lubuskiego, XI OCK woj. lubuskiego, XIII OCK woj. lubuskiego.

 

 

 


 

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3213615
osobą na stronie