Treść strony

RYBY

Na bogactwo ichtiofauny Parku Narodowego "Ujście Warty" ma wpływ bardzo urozmaicona sieć hydrologiczna, na którą składają się: rzeki, liczne kanały, rowy melioracyjne, starorzecza oraz rozlewiska. Duża różnorodość siedlisk: obfita, zróżnicowana roślinność, różnorodność podłoża i parametrów fizykochemicznych wody, jak również połączenie Warty z innymi ciekami (np. z Odrą, Drawą) powodują, że wody Parku stwarzają korzystne warunki do bytowania dla wielu ryb. Dotychczas stwierdzono ich tu 35 gatunków, w tym prawdopodobnie 23 odbywają na terenie Parku tarło.
Do dominujących należą ryby z rodziny karpiowatych, najliczniej reprezentowane przez leszcza, krąpia, płoć, wzdręgę i karasia srebrzystego oraz jedynego drapieżnika z rodziny karpiowatych - bolenia.
Spośród innych rodzin, do drapieżnych ryb licznie występującym w rozlewiskach Warty należy szczupak, dla którego obfite w pokarm, płytkie wody stanowią idealne miejsca do rozrodu oraz żerowania. Innymi, występującymi w Parku rybami drapieżnymi są: okoń, sandacz oraz największy, krajowy gatunek ryby – sum. Wody Parku, licznie zasiedla gatunek z rzędu dorszokształtnych – miętus, który na piaszczystym i kamienistym dnie Warty znajduje dogodne warunki do żerowania. Kanał Maszówek (Stara Warta) to miejsce występowania silnej populacji okonia oraz płoci. Leniwy nurt tego kanału jest również idealnym czynnikiem warunkującym występowanie innych ryb z rodziny karpiowatych np.: lina i karasia.
W Postomi stwierdzono obecność jedynego przedstawiciela ryb ostrakofilnych (wykorzystujących do rozrodu małże) - różanki.
Spośród ryb objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, w wodach Parku Narodowego "Ujście Warty" występują: różanka, koza, śliz, słonecznica oraz piskorz, który umieszczony został również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Z rzadkości warto wymienić także: certę oraz jesiotra ostronosego. Do ciekawostek należy z pewnością fakt, iż wody Parku w okresie migracji wykorzystują łososie szlachetne i trocie wędrowne, których gniazda tarłowe corocznie obserwowane są w Drawie.
 

  • Wzdręga (fot. P.Ch.)
  • Okoń (fot. P.Ch.)

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3213557
osobą na stronie