Treść strony

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Park Narodowy „Ujście Warty” położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Wbrew temu, co sugeruje nazwa Parku, ujście Warty do Odry znajduje się nieco poza jego granicami. Nazwa odnosi się do czasów, kiedy Warta miała charakter rzeki warkoczowej i uchodziła do Odry kilkoma korytami (do XVIII w.).
Podczas prowadzonych na tym obszarze w XVIII w. prac regulacyjno-melioracyjnych wykopano nowe, funkcjonujące obecnie koryto Warty, utworzono system kanałów i rowów. Na bogatą sieć hydrograficzną tego obszaru składają się też liczne starorzecza oraz torfianki (zbiorniki powstałe po wydobyciu torfu).
Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma, różniącymi się od siebie, strefami: Polderem Północnym oraz obszarem zalewowym.
Teren zalewowy, to teren półnaturalny, na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości w miesiącach wiosennych: marcu - kwietniu. Polder Północny oddzielony jest od bezpośredniego wpływu wód Warty wałem przeciwpowodziowym zbudowanym równolegle do koryta rzeki. Poziom wód jest tam więc znacznie niższy niż na lewym brzegu Warty i stosunkowo stabilny.
Utwory powierzchniowe Parku to przede wszystkim torfy i gytie, których warstwa uzyskuje miejscami do 6 m miąższości, a także mady. Niewielkie obszary przy korycie Warty zajmują piaski rzeczne. Gleby w większości należą do dwóch działów: gleb hydrogenicznych i gleb napływowych. Reprezentowane są one przez gleby torfowe, mułowe, murszowate (pierwsza grupa), które znajdują się przede wszystkim na Polderze Północnym oraz mady rzeczne (druga grupa) występujące na obszarze zalewowym, w południowej części Parku.
 

  • Widok z wieży widokowej w Chyrzynie na Kotlinę Gorzowską...
  • Mokradła (fot. O.W.)
  • Warta (fot.M.M-O.)

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180136
osobą na stronie