Znaczenie Parku Narodowego "Ujście Warty" dla lęgowej i nielęgowej populacji gęgawy Anser anser

Gęgawy z nadajnikami GPS dzięki Funduszowi Leśnemu

Jednym z gatunków ptaków, które możemy obserwować w Parku jest gęgawa. To największa i najliczniej gniazdująca gęś w naszym kraju. Uznawana jest za gatunek wędrowny, czyli przemieszczający się w ciągu roku w miejsca lęgowe i zimowiska.

W celu zdobycia informacji dokąd przemieszczają się osobniki przebywające w Parku, założono na gęgawy nadajniki GPS. Tak jak widać na mapie, ptaki pozostają w naszych okolicach. Najdalsza wędrówka wynosi 311 kilometrów.

Ze środków uzyskanych z fundusz leśnego Lasów Państwowych, wynoszącego 77 600,00 PLN, zakupiono nadajniki GPS, sieci oraz tyczki.

Na mapie obrazującej aktualne położenie ptaków, nad niektórymi punktami widoczny jest czerwony znaczek. Wynika on tylko i wyłącznie z błędu systemowego.

  • Mapa z aktualnym miejscem przebywania gęgaw z nadajnikiem GPS.
  • Logo funduszu leśnego.