Wykup prawem pierwokupu 4 działek ewidencyjnych, znajdujących się w granicach Parku Narodowego "Ujście Warty"

Pierwokupy w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiło wykup gruntów leżących w granicach Parku Narodowego „Ujście Warty”, które podlegają prawu pierwokupu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 7.3.1. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo (2021)” finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

PNUW po otrzymaniu od notariusza informacji o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży, dnia 21 lipca 2021r., złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w NFOŚiGW. Dnia 16 sierpnia 2021r. dyrektor PNUW złożył u notariusza oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i dzięki temu 4 działki ewidencyjne nr 44/1, 44/2, 47/1, 47/2 położone w obrębie Czaplin, gmina Słońsk, o łącznej powierzchni 1,84ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Działki położone są na Obwodzie Ochronnym Słońsk przy wale wschodnim w okolicy Mostu Ownickiego. Będą one użytkowane przez Park rolniczo w celu wykonywania zadań ochronnych PNUW. Wykupienie tych działek pozwoli na zwiększenie jednolitego użytkowania gruntów w Parku, a to przełoży się na efektywniejsze utrzymanie siedlisk Parku w dobrym stanie.

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w pełni zostały pokryte koszty zakupu powyższych nieruchomości.

Zadanie pn. „Wykup prawem pierwokupu 4 działek ewidencyjnych, znajdujących się w granicach Parku Narodowego "Ujście Warty" sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 876/2021/Wn-04/OP-wk/D z dnia 16.09.2021r.. Łączny koszt przedsięwzięcia - zakupu nieruchomości wyniósł 55 000,00 zł.

  • autor: Patrycja Podlas
  • Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej