Gęsi i żurawie

  • Wykres z liczeń gęsi na porannym wylocie w sezonie...
    • autor: Patrycja Podlas, data: 2021-10-28
  • Wykres z liczeń żurawi na porannym wylocie w sezonie...
    • autor: Patrycja Podlas, data: 2021-10-28

Monitoring przyrodniczy

Klasyczna definicja monitoringu to "Zbieranie i analiza danych z powtarzanych obserwacji i pomiarów różnych parametrów dla śledzenia zachodzących zmian w zarządzanym obiekcie". Szczególnym rodzajem monitoringu jest monitoring przyrodniczy, którego specyfika wynika z rodzaju i złożoności obiektów poddawanych procesowi monitorowania.Obszary chronione, a w szczególności parki narodowe, powinny wdrażać i realizować monitoring przyrodniczy w celu realizacji swoich podstawowych zadań z zakresu ochrony przyrody. Program monitoringu powinien być zaplanowany tak, aby dostarczać informacji na temat relacji pomiędzy stanem zasobów przyrodniczych, a zasadami ich użytkowania czy ochrony. Wyniki monitoringu powinny dostarczać informacji zarówno o efektywności dotychczas stosowanych metod ochrony jak również być podstawą do planowania przyszłych działań ochronnych.

Monitoring w PN"UW" obejmuje:
• populacji wybranych gatunków ptaków
• populacji bobrów
• populacji ssaków drapieżnych
• ryb
• zwierząt łownych w Obwodzie Ochronnym Polder Północny i strefie ochrony zwierzyny łownej

Grupy i gatunki ptaków objęte monitoringiem (około 60 gatunków):
Przelotne i zimujące
• kaczki
• gęsi
• łabędzie
• perkozy
• tracze
• mewy
• siewkowe
• żurawie
• bocian czarny
• chruściele
• drapieżne
Lęgowe
• jak wyżej
• krukowate
• czaple
• rybitwy
• zimorodek
• dudek
• wodniczka
Pierzaki
• kaczki
• gęgawy
• łabędzie
• żurawie


Obserwacje faunistyczne:
• wszystkie obserwacje ptaków rzadkich

Bobry
• zimowa (XII-II) kontrola i mapowanie znanych i nowych zajętych stanowisk

Ssaki drapieżne
• notowanie wszystkich osobników ssaków drapieżnych ginących na szosie Słońsk-Kostrzyn graniczącej z Parkiem

Zwierzyna łowna
• liczenie tropów (na transektach) na Polderze Północnym, ekstrapolacja
• całoroczna obserwacja

Ryby
• określenie składu gatunkowego i ilościowego, zagęszczenia i biomasy ryb w cyklu rocznym i wieloletnim na podstawie elektropołowów i odłowów w sieci
• monitoring zimowisk ryb z wykorzystaniem echosondy

  • Monitoring ptaków Fot. O. Betańska
  • Zimowy monitoring ssaków po tropach - lis Fot. A...
  • Monitoring ryb Fot. Archiwum PNUW