Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych pozyskanych na podstawie systemu monitoringu wizyjnego jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu wizyjnego jest art.6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrona mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Monitoring za pomocą kamer przemysłowych obejmuje teren wokół Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego oraz budynku gospodarczego w Słońsku, w tym strefę parkingu a także obszar pomieszczenia wewnątrz budynków:
  1. Ośrodek Muzealno-Edukacyjny: holl, szatnia (sklep-informacja), w którym znajdują się szafki depozytowe),przejście służbowe, magazyn, zespół sal konferencyjnych, poczekalnia, wystawy, sala ćwiczeń;
  2. Budynek gospodarczy (garaż): magazyn sprzętu rolniczego
 5. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu bez rejestracji dźwięku oraz będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż 90 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa- do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do nagrań na podstawie art.15 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO a także prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas na podstawie  18 RODO. Z prawa dostępu do nagrań na podstawie monitoringu wizyjnego można skorzystać tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się z administratorem danych. Wgląd do nagrań z udziałem własnym możliwy jest wyłącznie w siedzibie  Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy stwierdzi, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 8. Odbiorcą danych na podstawie systemu monitoringu wizyjnego mogą być jedynie uprawnione podmioty prowadzące postępowanie na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. Policja, Sąd) oraz podmioty działające na podstawie przepisów szczególnych (np. firmy ubezpieczeniowe) na podstawie uzasadnionego wniosku z prośbą o udostępnienie nagrania złożonego do administratora danych przez te podmioty a także podmioty, którym PNUW udostępnia dane na podstawie stosowanych umów, np. serwis systemu monitoringu wizyjnego.
 9. W stosunku do danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  przez fotopułapki

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych pochodzących z fotopułapek – urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez fotopułapki oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Pana/Pani dane w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. fotopułapka – przetwarzane będą w celu ochrony przyrody, w tym zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone administratorowi.
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań z fotopułapek mogą być przekazywane :
  1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNUW powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Ochrony Przyrody oraz pracownikom Posterunku Straży Parku.
 5. Zarejestrowane zdarzenia z udziałem ludzi przekazywane są niezwłocznie do Straży Parku na nośniku (płyta CD), gdzie są przechowywane przez maksymalnie 90 dni, po czym ulegają trwałemu zniszczeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 6.
 7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe pozyskane z nagrań przez fotopułapki nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta/Kontrahenta

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Park Narodowy  „Ujście Warty” Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu związanym z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO w celu trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz w przypadku ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty świadczące usługi na podstawie zawartej umowy powierzenia lub współpracujące z Parkiem Narodowym „Ujście Warty” oraz Sądy lub inne podmioty legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres  niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1 lub pkt. 2.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych, w zależności od podstawy ich żądania, może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych do celów zawarcia umowy może być m. in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjnao przetwarzaniu danych osobowych  na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją swoich praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@pnujsiewarty.gov.pl  lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a następnie będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym złożono wniosek.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie upoważnione podmioty na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora. Odbiorcą danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez Park Narodowy „Ujście Warty”, mogą tez być podmioty współpracujące z administratorem (np. obsługa prawna) a także podmioty przetwarzające na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.