Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Pani Marta Krajewska Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Kontakt do IOD poprzez:

 1. e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl
 2. listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób kontaktujących się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  2. powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia.

Wycofanie zgody odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowego wniosku dostępnego na stronie podmiotowej Parku Narodowego „Ujście Warty” w sekcji PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, który po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. 2 niniejszej klauzuli  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

 1. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania: Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciała-by/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.