Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Dane kontaktowe do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub adres siedziby wskazany powyżej w pkt.1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Parku Narodowego „Ujście Warty” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ,b),c),e), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, np. usługi informatyczne;
  3. podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
  4. podmioty lub osoby, które świadczą na rzecz Parku Narodowego „Ujście Warty” usługi w związku z  zawartą umową, np. usługi doradcze, pocztowe, itp.
 5. Dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 7. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

Wnioski w powyższym zakresie można składać pisemnie na adres Parku Narodowego „Ujście Warty” lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt.1 i pkt.2 niniejszej klauzuli.

 1. Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa– o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 2. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych mogą być m.in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych opierać się może na podstawie wyrażonej zgody, przez osobę, której dane dotyczą, w celach zawartych w treści zgody.
 3. Dane osobowe, których administratorem jest Park Narodowy „Ujście Warty” nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.