Karta Badań Naukowych

Badania naukowe

Na wykonywanie badań naukowych, prac magisterskich i licencjackich na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" wymagana jest zgoda Dyrektora Parku. Jednym z warunków jej uzyskania jest wypełnienie Karty Badań Naukowych (do pobrania poniżej). Osoba, która uzyska zgodę na prowadzenie badań na terenie Parku, jest zobowiązana posiadać imienne zezwolenie, wystawione przez Dyrektora Parku. Dodatkowo, w przypadku zgody na poruszanie się poza szlakami udostępnionymi, osoba prowadząca badania powinna każdorazowo zgłaszać swój pobyt u konserwatora odpowiedniego obwodu ochronnego.

W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem zgody na prowadzenie badań, Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Parku.