Załatw sprawę

Załatw sprawę

Spotkanie z dyrektorem Parku

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 13:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, tel. +48 95 752 40 27.

Spotkania z konserwatorami obwodów ochronnych

Dyżury konserwatorów obwodów ochronnych:

 • wtorek: w godzinach 13:00-15:00,
 • czwartek: w godzinach 8:00-10:00.

Wykonywanie badań naukowych, prac dyplomowych na terenie Parku

Informacje o wykonywaniu badań naukowych w Parku znajdziesz w zakładce Badania naukowe.

Udostępnienie zdjęć z Parku i logo.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Wydawnictwa bezpłatne do pobrania.

Praktyki, staże

Informacje o praktykach, stażach i wolontariacie znajdziesz w zakładce Praktyki i wolontariat.

Udostępnienie informacji na temat Parku narodowego „Ujście Warty”

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na oficjalnej stronie internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” lub na stronie BIP, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Filmowanie i fotografowanie

Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie przyrody Parku dla niekomercyjnych potrzeb, jest dozwolone wyłącznie z dróg, ścieżek  i obiektów udostępnionych dla turystów. Nie wymaga też wnoszenia żadnych opłat. Przypominamy jednak, że wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących obserwacji zwierząt  ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.

Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty. Dzienna opłata za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów profesjonalnych i handlowych jest umowna i ustalana z Dyrektorem Parku.                                                  

W przypadku filmowania lub fotografowania poza szlakami turystycznymi Dyrektor Parku może też wyznaczyć przewodnika. Opłata za wynajęcie przewodnika oraz przygotowanie miejsc do filmowania i fotografowania jest umowna i uzależniona od zakresu prac. 

Podstawa prawna

Możliwość pobierania ww. opłat jest zgodna z zapisami zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późniejszymi zmianami).  za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Udostępnianie, zgodne z definicją z ww. ustawy, oznacza umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.

Wjazd na teren Parku

Wjazd na drogi Parku Narodowego „Ujście Warty” w inny sposób, niż wynikający z zarządzenia, jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku i wydaniu Zezwolenia na wjazd.

Wniosek na wjazd powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 • cel wjazdu
 • datę wjazdu lub okres czasu
 • markę i numer rejestracyjny samochodu
 • miejsce wjazdu

Osoby korzystające z zezwolenia na wjazd, są zobowiązane umieszczać go (o ile jest to możliwe), za szybą pojazdu tak, by był on widoczny od zewnątrz. Zezwolenie  należy okazywać na żądanie upoważnionych służb, w szczególności pracowników Służby Parku i Policji.

Wydawnictwa

Informacje o zakupie wydawnictw znajdziesz w zakładce Wydawnictwa.

Informacje dotyczące wędkowania

Znajdziesz je w zakładce Wędkarstwo.

Informacje dotyczące zasad i miejsc wędkowania w Parku można uzyskać telefonicznie:

 • w zespole ds. edukacji i udostępniania: tel. +48 95 752 40 26,
 • u Straży Parku: tel. +48 95 752 40 27 lub u konserwatorów obwodów ochronnych.

Informacja turystyczna Parku

Informacje turystyczne:

 • znajdziesz w zakładce Wizyta w Parku,
 • uzyskasz telefonicznie: +48 95 752 40 26 lub +48 609 226 864,
 • uzyskasz w siedzibie Parku w Chyrzynie w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30,
 • uzyskasz w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku:
  • od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 16.00,
  • w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 17.00.

Zamawianie zajęć edukacyjnych

Chcesz zamówić zajęcia edukacyjne? Wycieczkę po Parku?

Rezerwacja telefoniczna +48 95 752 40 26 lub e-mail: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

Zajęcia edukacyjne odbywają się w dni robocze w godz. 8:00-15:00.

Polecamy wcześniej zapoznać się z ofertą dla szkół.

Jeżeli znajdziesz ranne/martwe zwierzę

Jeżeli na terenie Parku zauważysz martwe/ranne zwierzę, przekaż informację pracownikom Parku (zespół ds. ochrony przyrody i monitoringu 95 75240 27  lub przyroda@pnujsciewarty.gov.pl ). Prosimy nie zbliżać się do zwierzęcia i nie dotykać go.

Jeżeli jednak zwierzę zostało znaleziona poza granicami Parku, należy skontaktować się z właściwym dla organem samorządu terytorialnego (np. z urzędem miasta bądź urzędem gminy), co wynika z  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (rozdz. 2 art. 7).

Uprzejmie informujemy, że Park Narodowy "Ujście Warty" nie przyjmuje ani nie zajmuje się zabieraniem rannych zwierząt z terenów położonych poza  granicami jego obszaru. Park nie jest ośrodkiem rehabilitacyjnym oraz tego typu działania (przewożenie lub opieka nad rannym zwierzęciem etc.) wykraczają poza jego kompetencje.

Jeżeli jesteś świadkiem naruszenia przepisów/niewłaściwych zachowań na terenie Parku.

Jeżeli jesteś świadkiem naruszania przepisów lub innych niewłaściwych zachowań na terenie Parku, poinformuj Straż Parku.

Posterunek Straży Parku:

 • adres: Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca,
 • tel. +48 95 752 40 27, +48 609 226 820, +48 609 226 040,
 • e-mail: straz@pnujsciewarty.gov.pl.