Teledetekcja w Ujściu Warty

  • Mapa granic mikrozlewni i terenów zalewowych.

Cykl "Projektowe mapy" - część 2.

Kończy się drugi kwartał 2022 roku i doczekaliśmy się kolejnych map wykonanych w ramach projektu „Teledetekcja w Ujściu Warty” finansowanego z funduszy unijnych. Zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0006/18 koszt projektu to 3 189734,89 złotych z czego 2 711274,65 to dofinansowanie unijne. W ramach projektu pozyskano surowe dane wykonane przy pomocy specjalnych kamer podwieszonych na samolotach. Dane zostały poddane specjalnej obróbce i są teraz przetwarzane za pomocą programów komputerowych, analizowane w rozmaity sposób by z tego koncentratu danych wyciągnąć interesujące dla nas rzeczy, które po odpowiedniej obróbce i zobrazowaniu stają się mapami.

Kolejną interesująca mapą jaką możemy się pochwalić to „Mapa granic mikrozlewni i terenów zalewowych”.

Mapa składa się z kilku warstw niosących informacje w kilku zakresach. Warstwy przedstawiają zasięg przestrzenny mikrozlewni i identyfikację obszarów potencjalnie zalanych wodą przy wskazanych, wysokich stanach wód rzecznych. Pokazują także lokalizację obszarów wyniesionych, które w okresie wyższego poziomu wód znajdują się nad powierzchnią lustra wody. Mapa powstała na podstawie materiałów wyjściowych takich jak: Numeryczny Model Terenu (NMT), „Aktualizacja granic mapy geomorfologicznej”, „Mapa wód powierzchniowych – stan aktualny”, „ Mapa podziału hydrograficznego Polski”, „Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego”, „Historyczne stany wód na wodowskazach” oraz dane z pomiaru poziomu wód prowadzonych w Parku.

Na podstawie danych wejściowych wykonano analizy w dwóch etapach. W pierwszym kroku analizy wykonano podział hydrograficzny dla badanego obszaru. Jako główną jednostkę przyjęto zlewnię. Zlewnia to obszar zawierający działy wodne, w obrębie którego wody powierzchniowe spływają grawitacyjnie do wspólnego odbiornika. W analizie uwzględniono hierarchiczność sieci rzecznej. Każdą wyznaczoną jednostkę określono mianem mikrozlewni. W wyniku tego działania w obszarze analizy wydzielono 10 mikrozlewni.

W drugim kroku analizy granice wszystkich utworzonych mikrozlewni zostały porównane z informacją o zasięgach i zagrożeniu wystąpienia powodzi, posiłkując się informacją o terenach, gdzie historycznie występowały wysokie stany wód. Pozwoliło to na określenie, które spośród wyznaczonych mikrozlewni mają potencjał do stagnowania wody. Na tej podstawie przeprowadzono symulację zasięgu obszarów zalewowych w oparciu o modelowanie rzędnej lustra wody na NMT. Celem takiego działania było określenie obszarów, które stanowią miejsca o dużym potencjale lęgowym, odpoczynkowym i żerowiskowym dla ptaków lęgowych na terenie Parku,uwzględniając rzędne terenu w przedziale 10.0 m n.p.m. do 12 m n.p.m. Dla poszczególnych rzędnych wyznaczono za pomocą warstw wektorowych miejsca zalewane oraz powierzchnie wynurzone ponad lustro wody.

  • autor: Robert Zdrojewski, specjalista ds. ochrony przyrody
  • Mapa granic mikrozlewni i terenów zalewowych.
  • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski i Unii Europejskiej.

Wstecz