Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu przez fotopułapki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Monitoring terenu prowadzony jest przez Park Narodowy „Ujście Warty” w celu zapewnienia ochrony  mienia i prowadzenia monitoringu przyrodniczego.
 2. Monitoring terenu prowadzony jest za pomocą fotopułapek i prowadzony jest na obszarze  Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 3. Administratorem danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty”  mający swoją siedzibę  w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca
 4. Z Administratorem Danych można skontaktować  się:
  1. listownie: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca;
  2. przez e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl;
  3. telefonicznie: (95) 75 24 027.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 1 odbiorcami     Pani / Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Okres przechowywania nagrań z fotopułapek w Parku Narodowym „Ujście Warty” wynosi maksymalnie do 3 miesięcy. Po tym czasie dane z monitoringu są trwale usuwane, chyba, że dane te będą nadal potrzebne do postępowania prowadzonego przez Park Narodowy „Ujście Warty” lub organa ścigania.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 9. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 11. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108865
osobą na stronie